Teckningsoptioner

I april 2013 utfärdade Bolaget teckningsoptioner till förmån för Bolagets anställda och styrelsemedlemmar. Syftet med optionerna är att skapa incitament för anställda och styrelsemedlemmar. Teckningsoptionerna har förvärvats på marknadsmässiga villkor av sammantaget 13 anställda i Bolaget och fem medlemmar i styrelsen. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 24 kronor och teckning skall ske under augusti månad 2017. Sammantaget har 82 013 teckningsoptioner utfärdats som berättigar till teckning av 410 065 aktier. Vid full teckning innebär teckningsoptionerna en utspädning om 3,4 procent efter att aktierna i Erbjudandet emitterats.