Emission och Teckningsoptioner

Emission

Under maj -månad 2019 genomförs en emission i ScandiDos AB. Nedan är relevanta dokument för för denna emission

Kommuniké från extra bolagsstämma, 2019 05 02

Communiqué from extraordinary general meeting, 2019-05-02

Protokoll från extra bolagsstämma ScandiDos AB, 2019-05-02

ScandiDos Folder fär emission 2019

ScandiDos_556613-0927_prospekt

ScandiDos_Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

ScandiDos_Särskild anmälningssedel

 

Teckningsoptioner

Under november 2017 utfärdade Bolaget teckningsoptioner till förmån för Bolagets anställda och styrelsemedlemmar. Syftet med optionerna är att skapa incitament för anställda och styrelsemedlemmar. Teckningsoptionerna har förvärvats på marknadsmässiga villkor av sammantaget 16 anställda i Bolaget och fem medlemmar i styrelsen. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 13.3 kronor och teckning kan ske fram till den 2 november 2021. Sammantaget har 100 000 teckningsoptioner

Utfärdats som berättigar till teckning av 100 000 aktier. Vid full teckning innebär teckningsoptionerna en utspädning om 0,36 procent efter att aktierna i Erbjudandet emitterats.