Årsstämma

Ägarna i ScandiDos beslutar om ScandiDos angelägenheter vid bolagsstämman (årsstämma). Kallelse till stämman ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida samt genom kungörelse i Dagens Industri om att kallelse har skett. Samtliga aktieägare kallas till stämman.

 

Årsstämma 2017-10-02

Bilaga A Villkor för teckningsoptioner ScandiDos AB (publ).pdf

Fullmaktsformulär, ScandiDos AB (publ).pdf

Fullständigt förslag till optionsprogram, ScandiDos AB (publ).pdf

Kallelse årsstämma, ScandiDos AB (publ).pdf

Årsredovisning 2016/2017 ScandiDos AB (publ)