Årsstämma

Ägarna i ScandiDos beslutar om ScandiDos angelägenheter vid bolagsstämman (årsstämma). Kallelse till stämman ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida samt genom kungörelse i Dagens Industri om att kallelse har skett. Samtliga aktieägare kallas till stämman.

Kallelse till årsstämma ScandiDos AB 2 oktober 2018 kl 18,00

Fullmakt

ScandiDos Årsredovisning för perioden 1 maj 2017 till 30 april 2018