Valberedning

Årsstämman 2017 beslutar att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2018 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman

2018 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om

någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.