Årsstämma

Ägarna i ScandiDos beslutar om ScandiDos angelägenheter vid bolagsstämman (årsstämma). Kallelse till stämman ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida samt genom kungörelse i Dagens Industri om att kallelse har skett. Samtliga aktieägare kallas till stämman.

Integritetspolicy för aktieägare, ScandiDos AB

Protokoll från ordinarie årsstämma på ScandiDos för de senaste tre åren (utan röstlängd)

   2021/ 2022   2022-10-17

   2020/ 2021   2021-10-20

   2019/ 2020   2020-10-06

   

Kommande Bolagsstämma:

Information om datum läggs upp i kalendariumet på hemsidan i god tid före stämman. När stämman närmare sig så läggs dokument etc. upp på denna sida.