Årsstämma

Ägarna i ScandiDos beslutar om ScandiDos angelägenheter vid bolagsstämman (årsstämma). Kallelse till stämman ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida samt genom kungörelse i Dagens Industri om att kallelse har skett. Samtliga aktieägare kallas till stämman.

Integritetspolicy för aktieägare, ScandiDos AB

ScandiDos Årsredovisning för 2018/ 2019

Protokoll från ordinarie årsstämma på ScandiDos för de senaste tre åren (utan röstlängd)

   2018/ 2019    2019-10-08

   2017/ 2018   2018-10-02

   2016/ 2017   2017-10-02