Årsstämma

Ägarna i ScandiDos beslutar om ScandiDos angelägenheter vid bolagsstämman (årsstämma). Kallelse till stämman ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida samt genom kungörelse i Dagens Industri om att kallelse har skett. Samtliga aktieägare kallas till stämman.

Integritetspolicy för aktieägare, ScandiDos AB

Protokoll från ordinarie årsstämma på ScandiDos för de senaste tre åren (utan röstlängd)

   2019/ 2020   2020-10-06

   2018/ 2019   2019-10-08

   2017/ 2018   2018-10-02

 

Kommande Bolagsstämma:

Information om datum läggs upp i kalendariumet på hemsidan i god tid före stämman. När stämman närmare sig så läggs dokument etc. upp på denna sida

Kallelse till Ordinarie Bolagsstämma i ScandiDos för verksamhetsåret 2019/ 2020

Fullmakt till Ordinarie Bolagsstämma i ScandiDos för verksamhetsåret 2019/ 2020