Årsstämma

Ägarna i ScandiDos beslutar om ScandiDos angelägenheter vid bolagsstämman (årsstämma). Kallelse till stämman ska enligt aktiebolagslagen ske tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, bolagets hemsida samt genom kungörelse i Dagens Industri om att kallelse har skett. Samtliga aktieägare kallas till stämman.

Kallelse till ScandiDos Årsstämma för 2019

Fullmaktsformulär för Årsstämman 2019

Integritetspolicy för aktieägare, ScandiDos AB

ScandiDos Årsredovisning för 2018/ 2019