Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget, per aktieboken den 31 januari 2021, och ber dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen men är inte en del av den. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

 

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

  • förslag till styrelsemedlemmar
  • förslag till styrelseordförande
  • förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
  • förslag till revisor
  • förslag till revisorsarvode
  • förslag till ordförande på årsstämman, och
  • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning