Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även kommande bolagsstämmor ska ha en valberedning. Detta beslut om valberedning, med principerna nedan, föreslås gälla intill dess att bolagsstämma fattat ett nytt beslut härom.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 maj 2024, och be dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen, men ska däremot inte ingå i densamma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram och presentera förslag i nedanstående frågor att föreläggas nästkommande årsstämma för beslut. För det fall förändringar i styrelsen planeras under tiden mellan årsstämmor ska valberedningen om möjligt konsulteras i god tid innan kallelse utfärdas.

• förslag till styrelseledamöter,

• förslag till styrelseordförande,

• förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen, mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete,

förslag till revisor,

• förslag till revisorsarvode,

• förslag till ordförande på stämman, och

• förslag på eventuella ändringar av riktlinjerna för tillsättande av valberedning