Teckningsoptioner

Teckningsoptioner

Under november 2017 utfärdade Bolaget teckningsoptioner till förmån för Bolagets anställda och styrelsemedlemmar. Syftet med optionerna är att skapa incitament för anställda och styrelsemedlemmar. Teckningsoptionerna har förvärvats på marknadsmässiga villkor av sammantaget 16 anställda i Bolaget och fem medlemmar i styrelsen. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 13.3 kronor och teckning kan ske fram till den 2 november 2021. Sammantaget har 100 000 teckningsoptioner

Utfärdats som berättigar till teckning av 100 000 aktier. Vid full teckning innebär teckningsoptionerna en utspädning om 0,36 procent efter att aktierna i Erbjudandet emitterats.